Web Site Terms and Conditions of Use

1. Terms
By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

2. Use License
Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Miran Peterman s.p.’s web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
modify or copy the materials;
– use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
– attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Miran Peterman s.p.’s web site;
– remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
– transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Miran Peterman s.p. at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer
The materials on Miran Peterman s.p.’s web site are provided “as is”. Miran Peterman s.p. makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Miran Peterman s.p. does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations
In no event shall Miran Peterman s.p. or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Miran Peterman s.p.’s Internet site, even if Miran Peterman s.p. or a Miran Peterman s.p. authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata
The materials appearing on Miran Peterman s.p.’s web site could include technical, typographical, or photographic errors. Miran Peterman s.p. does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Miran Peterman s.p. may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Miran Peterman s.p. does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links
Miran Peterman s.p. has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Miran Peterman s.p. of the site. Use of any such linked web site is at the user’s own risk.

7. Site Terms of Use Modifications
Miran Peterman s.p. may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

8. Governing Law
Any claim relating to Miran Peterman s.p.’s web site shall be governed by the laws of the State of Slovenia without regard to its conflict of law provisions.

General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.


/Slovensko/

Splošni pogoji uporabe spletne strani

1. Splošni pogoji

Z dostopom do te spletne strani se strinjate, da vas zavezujejo določila in pogoji uporabe spletnega strani, vsi veljavni zakoni in predpisi ter se strinjate, da ste odgovorni za upoštevanje vseh veljavnih lokalnih zakonov. Če se ne strinjate z nobenim od teh pogojev, vam je prepovedano uporabljati ali dostopati do tega spletnega mesta. Materiali, ki jih vsebuje ta spletna stran, so zaščiteni z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah.

2. Uporaba spletnega mesta

Dovoljeno je začasno prenašanje ene kopije gradiva (informacije ali programske opreme) na spletni strani Miran Peterman s.p. za osebno, nekomercialno, prehodno gledanje. To je podelitev licence, ne prenos lastništva, in pod to licenco ne smete:

– spreminjati ali kopirati gradiva;
– uporabljati materiale za komercialne namene ali za kakršen koli javni prikaz (komercialni ali nekomercialni);
– poskušati dekompilirati ali obrniti inženiring kakršne koli programske opreme, ki je vsebovana na spletni strani Miran Peterman s.p.
– odstraniti vse avtorske ali druge lastniške zapise iz materialov; ali
– materiale prenesti na drugo osebo ali „zrcali“ materiale na katerem koli drugem strežniku.

Ta licenca se samodejno prekine, če kršite katero od teh omejitev in jo lahko prekine Miran Peterman s.p. kadarkoli. Po prekinitvi ogleda teh gradiv ali ob prenehanju te licence morate uničiti vse prenesene materiale, ki jih imate, v elektronski ali tiskani obliki.

3. Izjava o omejitvi odgovornosti in dajanju jamstev

Podjetje Miran Peterman s.p. ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z uporabniško izkušnjo na tej spletni strani, z vsebinami, postopki dela s strankami ali komunikacije s prijavljenimi v bazi podjetja.

Gradiva o spletni strani so na voljo v obliki kakršni so in zanje ne dajemo nikakršnih jamstev, izraženih ali implicitnih, in s tem zavračamo vsa druga jamstva in garancije oziroma kakršnokoli odgovornost. Prav tako ne jamčimo ali dajemo nobenih pripomb v zvezi s točnostjo, verjetnimi rezultati ali zanesljivostjo uporabe gradiva na svoji spletni strani ali kako drugače povezano s takimi materiali ali na straneh, ki so povezane s tem spletnim mestom.

4. Omejitve odgovornosti za škodo

V nobenem primeru Miran Peterman s.p. ali njegovi dobavitelji ne odgovarjajo za kakršno koli škodo (vključno, brez omejitev, odškodnino zaradi izgube podatkov ali dobička ali zaradi prekinitve poslovanja), ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe gradiva na internetni strani Miran Peterman s.p.

5. Revizije in napake

Materiali, ki se pojavljajo na spletni strani Mirana Petermana, lahko vključujejo tehnične, tipografske ali fotografske napake. Miran Peterman s.p. ne jamči, da je kateri koli material na njegovi spletni strani točen, popoln ali aktualen. Miran Peterman s.p. lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni gradiva, ki jih vsebuje spletna stran. Miran Peterman s.p. vendar se ne zavezuje k posodobitvi gradiva.

6. Povezave

Miran Peterman s.p. ne nadzoruje vseh spletnih mest, povezanih z internetno spletno stranjo, in ni odgovoren za vsebino teh povezanih spletnih mest. Vključitev katerekoli povezave ne pomeni, da jo podpira Miran Peterman s.p. strani. Uporaba takšne povezane spletne strani je na lastno odgovornost uporabnika.

7. Pogoji uporabe spletnega mesta

Spremembe Miran Peterman s.p. lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje uporabe za svojo spletno stran. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da vas zavezuje takrat veljavna različica splošnih pogojev uporabe.

8. Veljavno pravo

Za vse zahtevke, ki se nanašajo na spletno stran Miran Peterman, veljajo zakoni države Slovenije, ne glede na določbe o koliziji zakonov. Splošni pogoji in določila, ki veljajo za uporabo spletnega mesta.